Sledování výživného a zdravotního stavu polních plodin na kontrolních stanovištích

Na základě pravidelného sledování půdních vlastností i samotného porostu na vybraných plochách zemědělského podniku, lze velmi účinně řídit výživu dané plodiny v celé oblasti, která půdně-klimatickými podmínkami odpovídá zvolenému kontrolnímu stanovišti.

Při stávajících cenách hnojiv se jedná o velmi efektivní způsob řízení výživy rostlin, u kterého je zaručena vysoká návratnost prostředků, vložených do tohoto sledování. Vyhodnocení rozborů je prováděno na základě konkrétních výsledků za období minulých dvaceti let, kdy na základě vyhodnocení rozborů rostlin, půdy, jednotlivých výživářských zásahů a sklizně, jsou stanoveny pro každou vegetační fázi optimální úrovně obsahu jednotlivých živin a tyto výsledky jsou zpracovány do tzv. ideogramů. S těmito ideogramy jsou pak porovnávány obsahy živin sledovaných porostů a jsou doporučeny dávky hnojení.

Metodika hodnocení výživného stavu zemědělských plodin během vegetace