Zpracování havarijních plánů skladů a úložišť statkových a organických hnojiv

Při zpracování havarijního plánu se řídíme legislativou:

Zákon č.        254/2001 Sb.  §39 odst. 2 vodního zákona

 

Vyhláška č.     450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. § 5 Náležitosti havarijního plánu. Ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.